top of page

Privacyverklaring Flow Coaching & Training

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan Flow Coaching & Training verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van deelnemers van onze projecten en bezoekers van onze website en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Flow Coaching & Training is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

T. Tarquini is de Functionaris Gegevensbescherming van Flow Coaching & Training. Zij is te bereiken via flowcoachingandtraining@gmail.com.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via flowcoachingandtraining@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Flow Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met jouw op te kunnen nemen in verband met informatie, vragen stellen

  • Een sessie plannen

  •  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flow Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •  Voor- en achternaam

  •  Adresgegevens

  •  Telefoonnummer

  •  E-mailadres

Gegevens over je gezondheid: Het doorgeven van je voedingsbehoeften, danwel dieeteisen en/of allergische, medische, danwel lichamelijke aandoeningen is van belang voor het op een verantwoorde wijze deel te kunnen nemen aan een training van Flow Coaching & Training.

Flow Coaching & Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingplicht als stichting zijnde en voor de afhandeling van subsidies.

 


Geautomatiseerde besluitvorming


Flow Coaching & Training maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een werknemer van Flow Coaching & Training) tussen zit.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Flow Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  

Categorie persoonsgegevens Personalia

  • Adres Enzovoort

  • Bewaartermijn 1 jaar

 

Reden:

Binnen 1 jaar verwachten wij dat er af en toe contact met jou genomen wordt betreffende een bepaalde traject die jij bij ons gelopen hebt of die je met ons nog loopt. 

         

Delen van persoonsgegevens met derden

Flow Coaching & Training geeft en/of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flow Coaching & Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flow Coaching & Training maakt gebruik van cookies omdat dit automatisch gebeurt met het navigatie in een website. De website collecteert bepaalde informatie betreffende de site bezoekers en dat is niet iets die onder controle van Flow Coaching & Training staat. Andere social platforms waarvoor cookies zullen misschien gebruikt voor worden:

  • Social Features (e.g., Facebook Like Popup)

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flow Coaching & Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar flowcoachingandtraining@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Flow Coaching & Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flow Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: flowcoachingandtraining@gmail.com

 

 

Laatste wijziging 14 Juli 2021

bottom of page